Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

brantas
7201 3729 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

November 17 2017

7581 238e 500

soundsnaked:

Source: @olgachocolate

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viapotatos potatos
brantas
1882 2ad2 500
brantas
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viahugostiglitz hugostiglitz
8131 c844 500

Click on the photo to see much more for FREE!

Reposted frompornpictures pornpictures viasucznik sucznik
brantas
0012 396f
Reposted from2017 2017 viasucznik sucznik
1407 536c 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viasucznik sucznik
1402 c802 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaEvilDeath EvilDeath
brantas
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viaburdeltata burdeltata
brantas
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viaburdeltata burdeltata
brantas
0498 7f02
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viatfu tfu
7541 53c8 500

Affirmative.

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaprengelbitte prengelbitte
brantas
brantas

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
brantas
brantas
0012 396f
Reposted from2017 2017 viapotatos potatos
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia
5480 f90e 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
brantas
8608 ed7b 500
Vikings US vs. International Release.

Reposted fromprengelbitte prengelbitte

October 26 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl