Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

brantas
2899 595e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

July 24 2018

2653 bca8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce

July 22 2018

brantas
9616 f447 500
Reposted fromsmoke11 smoke11
5387 efe6 500

cult-of-aphrodite:

Join the Cult of Aphrodite : 50+ erotic nudes per day

Reposted fromprettywomen prettywomen
brantas
5629 08fc 500
Reposted fromtfu tfu
5387 efe6 500

cult-of-aphrodite:

Join the Cult of Aphrodite : 50+ erotic nudes per day

Reposted fromprettywomen prettywomen

July 11 2018

brantas
Reposted fromgranini granini

June 19 2018

brantas
1154 c2d9
Dem political compass
Reposted fromkopytq kopytq
brantas
5906 7e2e 500
- pale ale
- nie pal al
Reposted fromatoman atoman
brantas
7214 5ca5 500
Reposted fromsavatage savatage
brantas
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
Reposted frommessinhead messinhead
brantas

May 23 2018

brantas
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce
brantas
6083 c1a4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

May 01 2018

brantas
6606 1353
Reposted fromsavatage savatage
brantas
6595 d828
Reposted frombelabrava belabrava

March 30 2018

brantas
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN
brantas
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou

March 17 2018

brantas
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl