Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

brantas
1154 c2d9
Dem political compass
Reposted fromkopytq kopytq
brantas
5906 7e2e 500
- pale ale
- nie pal al
Reposted fromatoman atoman
brantas
7214 5ca5 500
Reposted fromsavatage savatage
brantas
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
Reposted frommessinhead messinhead
brantas

May 23 2018

brantas
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce
brantas
6083 c1a4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

May 01 2018

brantas
6606 1353
Reposted fromsavatage savatage
brantas
6595 d828
Reposted frombelabrava belabrava

March 30 2018

brantas
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN
brantas
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou

March 17 2018

brantas
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee

February 18 2018

2276 b36c
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous
brantas

January 29 2018

brantas
brantas
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach
4037 47c9 500

glamsexydark:

Tattooed dreams.

Amazing pics @ http://glamsexydark.tumblr.com

Reposted fromcensoredanon censoredanon
brantas
0265 5867 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl